MAEJO HYDROPONICS
www.maejohydroponics.org Update December, 2013!
More Website Templates @ TemplateMonster.com. November19, 2012!

  ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

 • MAEJO HYDROPRONICS
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • รายการสินค้า
  • สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมที่ผ่านมา ได้แล้วที่
   www.maejonaturalfarming.org

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม...การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
   วันที่ 18 ตุลาคม 2558ดูรายชื่อ

  • ร้านโครงการหลวงเปิดแล้ว!!! ร้านโครงการหลวง ตลาดคำเที่ยง ตรงข้ามสำนักงานตลาดคำเที่ยง จำหน่ายสิ้นค้าทั้งปลีกและส่ง อาทิเช่น ไม้กระถาง, ไม้ดอกไม้ประดับ, ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุตกแต่งบ้าน
   โทร : 053-231826 (ร้านโครงการหลวงคำเทียง) ร้านเปิดทุกวัน 8:30 - 17:00 น.

   สอบถามได้ที่ 053-873493 หรือ 053-873490 ต่อ 117
   ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา8:30-16:30น.

   งานเปิดร้านโครงการหลวง ตลาดคำเที่ยง เชียงใหม่ มีจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง อาทิเช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไฮโดรโพนิคส์ ไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุตกแต่งบ้าน สนใจติดต่อ 053-873490 ต่อ 117 หรือ 053-873493

  • คลิกดูภาพใหญ่
  • ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

   เพิ่มเติม : http://royalprojectthailand.com/huailuk

    

    

  • คลิกดูภาพใหญ่
  • รศ.ดร.อานัฐ ตันโช มอบรางวัลเกษตรกรประกวดผลผลิตชนะเลิศ ที่โครงการหลวง ขุนวาง

    

    

  • คลิกดูภาพใหญ่
  • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้มาศึกษาดูงานเยียมชม
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม

    

  • คลิกดูภาพใหญ่
  • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้มอบพวงมาลัยและของรางวัลให้แก่นักมวย ในการชกมวยไทย-ขาดเชือก นานาชาติ ศึก "แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน" ณ เวทีมวยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • คลิกดูภาพใหญ่
  • กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 และกิจกรรมพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.อานัฐ ตันโช เป็นประธานในพิธี และมี ธนาคารเพื่อการเกษตร เป็นผู้สนับสนุนโครงการ

  • คลิกดูภาพใหญ่
  • ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสุขาและสุขภัณฑ์คัดแยกสิ่งขับถ่ายมนุษย์

  • คลิกดูภาพใหญ่
    

   ชุดปลูกผักกาละมัง (Hydroponics Home kit -Kalamang)

   ชุดปลูกผักกาละมัง เป็ นชุดปลูกขนาดเล็กกะทัดรัด สา หรับใชป้ลูกผกัทานภายในครอบครัว สามารถปลูกประดบัริมหนา้ต่าง ภายในห้องทา งานได ้

  • อ่านเพิ่มเติม
  • ชุดปลูกผักโรงเรือนขนาดเล็ก (Hydroponics Home kit - Mini Greenhouse )

   เป็ นชุดปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบโรงเรือนขนาด 1.0 x 2.0 เมตร ส าหรับปลูกผักภายในครัวเรือน จะสามารถปลูกผักสลัด ได้ประมาณ 50 ต้น/ชุด

  • อ่านเพิ่มเติม
  • ปุ๋ ยไฮโดรโพนิคส์ชนิดผง ( Hydroponics Fertilizer – Powder Set )

   เป็ นธาตุอาหารพืชชนิดผงที่ละลายน้า ไดด้ี สา หรับใชใ้นการเตรียมสารละลายเขม้ขน้ (Stock Solution) โดยใน 1 ชุด จะประกอบด้วยปุ๋ ยไฮโดรโพนิคส์สูตร A และ B

  • อ่านเพิ่มเติม
  • สารละลายไฮโดรโพนิคส์เข้มข้น ( Hydroponics Fertilizer – Nutrient Solution )

   เป็ นสารละลายเข้มข้นที่มีธาตุอาหารจ าเป็ นส าหรับการปลูกพืช ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ

  • อ่านเพิ่มเติม
  • ชุดฟองน ้าเพาะเมล็ดพันธุ์ ( Sponge For Seedling )

   แผน่ ฟองน้า หนา 1 นิ้ว ขนาด 7 x 10 นิ้ว ที่กรีดแยกเป็นชิ้นเรียบร้อยแลว้ 1แผน่ (สามารถเพาะเมล็ดได้ประมาณ 84 -168 เมล็ด )

  • อ่านเพิ่มเติม
  • เมล็ดพันธุ์ผัก ( Seeds )

   ประกอบดว้ยเมลด็พนัธุ์ผกัสลดั และผกัทวั่ ไป เมล็ดพันธุ์ผัก ขนาดบรรจุ 30-50 เมล็ด/ ซอง อัตราการใช้ ใช้เมล็ดพันธุ์หยอด 1 เมล็ดต่อ 1 หลุมหรือ 1 ช่องฟองน้า

  • อ่านเพิ่มเติม